López, Teresa / Salinas Portugal, Francisco (2000): Actas do Simpósio Ricardo Carvalho Calero. Memoria do século. A Coruña: AS-PG / Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña.

— Álvarez Cáccamo, Xosé María: “O discurso metapoético de Ricardo Carvalho Calero», 163-170

— Beramendi, Justo: “Carballo Calero, un xove nacionalista. 1926-1936”, 281-294

— Casas, Arturo: “A descrición na obra narrativa de Carvalho Calero. Análise retórica e hermenéutica”, 119-136

— Díaz Pardo, Isaac: “Algúns recordos de Carvalho Calero”, 297-300

— Fernán-Vello, Miguel Anxo: “Ricardo Carvalho Calero: a elegancia do intelectual comprometido”, 301-308

— Forcadela, Manuel: “A narrativa de Carvalho Calero na encrucillada dos anos cincuenta”, 109-118

— Guisan Seixas, João: “Carvalho Calero. O Teatro e a Vida”, 205-226

— Herrero Figueroa, Araceli: “Carvalho Calero no diagrama da comunicación dramática. Carballo, poeta dramático e ironista”, 227-248

— Marco, Aurora: “O professor, o mestre, o amigo: evocaçom saudosa”, 309-322

— March, Kathleen: “As pegadas de Manoel Antonio na poesía de Ricardo Carvalho Calero”, 171-182

— Mariño Paz, Ramón: “A obra lingüística de Carvalho Calero”, 67-106

— Martínez Pereiro, Carlos Paulo: “Do carácter híbrido na narrativa breve de Carvalho Calero. (Da ambigua verdade intempestiva de Aos amores seródios)”, 137-160

— Montero Santalha, José-Martinho: “O compromiso cultural de Carvalho Calero: a reintegração lingüística galego-portuguesa”, 251-262

— Pallarés, Pilar: “Carvalho Calero. Mito para un exílio”, 183-202

— Rodríguez, José Luís: “Ricardo Carbalho Calero, Gallaecia Magna”, 11-28

— Torres Feijoo, Elias J.: “Como sair do cerco A legitimaçom galeguista da Literatura Galega por Carvalho Calero e a génese da sua centralidade no campo da crítica literária”, pp. 31-67

— Villanueva, Darío: “Carvalho Calero novelista”, pp. 323-340

Fernandez, Carlos C. / Sánchez Rei, X. Manuel (2011): Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación. A Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.

— Álvarez, Rosario: “A gramática galega no século XX. O contributo de Carvalho Calero”, 13-30

— Biscainho Fernandes, Carlos Caetano: “Auto do prisioneiro nas Mostras de Ribadávia: a recepçom cénica da obra dramática de Carvalho Calero no período refundacional do teatro galego”, 31-48

— Blanco, Carmen: “Momentos de memoria persoal e comunal de RCC”, 49-66

— Freixeiro Mato, Xosé Ramón: “Carvalho Calero e a lingua galega: coherencia, compromiso e visión de futuro”, 67-86

— García Negro, María Pilar: “Pensamento, intervención e ciencia”, 87-90

— Rodríguez Sánchez, Francisco: “Ricardo Carvalho Calero, soliloquio contra a desesperanza”, 91-110

— Rodríguez, José Luís: “O labor universitário de Ricardo Carvalho Calero”, 111-126

— Montero Santalha, José-Martinho: “Etapas no pensamento linguístico de Ricardo Carvalho Calero”, 127-146

— Penabade Rei, Bernardo: “Ricardo Carvalho Calero: planificador da língua galega”, 147-156

— Rabuñal, Henrique: “Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero”, 157-174

— Salinas Portugal, Francisco: “Carvalho Calero poeta: a palabra no exilio”, 175-186

— Sanmartín Rei, Goretti: “A sociolingüística sobre o galego antes e despois de 1936. O contributo de Carvalho Calero”, 187-200

— Tato Fontaíña, Laura: “O teatro de Ricardo Carvalho Calero”, 201-213