1955. «Á Fala con Carballo Calero, sobre temas da nosa cultura» (de Salvador Lorenzana), Galicia emigrante 16, 4-5

1980 [2010-2011]. Entrevista radiofónica a Carvalho Calero no programa «Gallegos de hoy» do Centro de emisión do noroeste de RNE (transcrición da entrevista realizada o 17-8-1980), Terra e Tempo  155/158,  128-133

1986. Conversas en Compostela con Carvalho Calero (de Miguel Anxo Fernán-Vello e Francisco Pillado). Barcelona: Sotelo Blanco

1986. “Entrevista con D. Ricardo Carballo Calero” (de María Xosé Queizán), Festa da palabra silenciada 3, 11-13

1987. “Entrevista com o Professor Dr. Ricardo Carvalho Calero” (de Ramón Reimunde), O ensino, Revista galaicoportuguesa de Sociopedagogia e sociolinguista 18-22, 11-19

1989. Conversas con Ricardo Carballo Calero (de Carmen Blanco). Vigo: Galaxia [2ª edición, 2020]

1990 [2010-2011]. “Carvalho Calero, a palabra viva dun intelectual inmorrente” (entrevista publicada en La Voz de Galicia o 1-4-1990),  Terra e Tempo  155/158,  134-138.

1991. Voz e siléncio. Entrevista con Ricardo Carvalho Calero (de Francisco Salinas Portugal). Vilaboa: Edicións do Cumio [2020, 2ª edición revisada, Santiago: Laiovento]